Reklama

Aspekty

Wiele możliwości czynienia dobra

Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się 69. Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Od 2013 r. decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchody Tygodnia Miłosierdzia przełożone zostały z pierwszej niedzieli października na okres wielkanocny. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym Caritas

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 14/2013, str. 4-5

[ TEMATY ]

Caritas

Archiwum Caritas

Wolontariusze są podstawą działalności Caritas

Wolontariusze są podstawą działalności Caritas

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia sięga 1937 r., kiedy podjęta została decyzja o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Po II wojnie światowej idea była kontynuowana, a przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Współcześnie zadaniem TM jest przypominanie o potrzebach bliźnich, jest to również okazja do refleksji nad własnym zaangażowaniem w dzieło Caritas.

Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne.

Związek Caritas

Do 1950 r. Caritas w Polsce funkcjonowała pod nazwą Związek Caritas. Na terenie administracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp. związek został powołany przez administratora apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego w lutym 1946 r. Swoim zasięgiem objął ziemię lubuską, dawne województwo szczecińskie oraz część województwa gdańskiego. Siedziba Związku Caritas znajdowała się w Gorzowie Wlkp. Dyrektorem był ks. Rafał Markiton CM.

Lata 1946-50 były czasem wytężonej pracy i rozwoju Caritas.

W 1950 r. dobrze rozwijający się związek został rozwiązany zarządzeniem ministrów: pracy i opieki społecznej, oświaty oraz administracji publicznej. Ówczesna władza ludowa rozwiązała Związek Caritas Kościoła w Polsce. W jego miejsce utworzone zostało Zrzeszenie Katolików Caritas.

Po rozwiązaniu kościelnej Caritas dzieło dobroczynne było kontynuowane. Duszpasterstwo działało pod egidą Wydziału Charytatywnego Kurii Biskupiej. Episkopat Polski powołał Komisję Charytatywną Episkopatu Polski. Istniejące parafialne oddziały Caritas stały się Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi, nad ich działalnością czuwali dekanalni referenci ds. dobroczynności.

Dzieło Caritas

W latach sześćdziesiątych w ordynariacie gorzowskim rozpoczął się nowy rozdział działalności charytatywnej. Nowy kształt służby bliźniemu nadał ówczesny jej ordynariusz - bp Wilhelm Pluta. Miał on ogromny wpływ na rozwój duszpasterstwa dobroczynnego w diecezji.

Reklama

Stan wojenny to lata działań charytatywnych podejmowanych szczególnie na rzecz osób internowanych i ich rodzin. Opieką objęci byli również pozostali diecezjanie znajdujący się w trudnej sytuacji. Wsparcie przychodziło również ze strony Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, skąd przysyłane były artykuły żywnościowe i higieniczne. Dystrybucją darów zajmowały się Parafialne Zespoły Charytatywne.

Episkopat Polski reaktywował Caritas Polską10 października 1990 r. 26 listopada 1990 r. bp Józef Michalik wydał dekret ustanawiający Caritas Diecezji Gorzowskiej, powołując ją do istnienia z dniem 1 grudnia 1990 r. Pierwszym dyrektorem mianowany został bp Edward Dajczak, a jego zastępcą - s. Maria Piętak USJK.

Wraz z przeniesieniem stolicy diecezji do Zielonej Góry i zmianą nazwy diecezji nazwa Caritas diecezjalnej została zmieniona na Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

W latach 1993 - 2003 funkcję dyrektora Caritas diecezjalnej pełnił ks. Zygmunt Zimnawoda. Od 2003 r. dyrektorem organizacji jest ks. Marek Kidoń.

W całej Polsce

Caritas jako charytatywna organizacja kościelna podejmuje na terenie całej Polski wiele jednolitych akcji pomocowych. Wśród najbardziej znanych i cieszących się dużym zaufaniem są: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wielkanocne Dzieło Caritas, akcja wakacyjna czy zbiórki żywności. Wszystkie te działania rozpowszechnione są od lat również na terenie naszej diecezji.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to adwentowa akcja prowadzona przez Caritas w Polsce. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej była jedną z pierwszych diecezji, która organizowała na swoim terenie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W 1994 r. po raz pierwszy w diecezji rozprowadzono 50 tys. świec. Od tamtego czasu co roku kilkadziesiąt tysięcy świec trafia do naszych domów. Dla wielu polskich rodzin tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole. Celem tej akcji nie jest tylko pozyskiwanie środków finansowych na rzecz dzieci, ale przede wszystkim uwrażliwianie człowieka na potrzeby bliźnich.

Reklama

Jałmużna Wielkopostna, to akcja kojarząca się ze skarbonkami, do których w czasie Wielkiego Postu składamy „grosze” zaoszczędzone z myślą o potrzebach bliźniego. W 2013 r. Caritas naszej diecezji rozprowadziła skarbonki w kilkudziesięciu Parafialnych Zespołach Caritas oraz kilkunastu Szkolnych Kołach Caritas.

Wielkanocne Dzieło Caritas przez wiele lat kojarzyło się w naszej diecezji z miniaturą chleba opakowaną w kolorowy kartonik. Specjalnie na Wielkanoc wypiekanych było w diecezji ok. 100 tys. chlebków. Od 2009 r. chlebki zastąpione zostały miniaturą świecy - paschalikiem, który ma przypominać o obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w codziennym życiu rodzinnym i potrzebie pełnienia uczynków miłosierdzia. Ofiary zgromadzone w ramach akcji wykorzystywane są na dzieła prowadzone przez diecezjalną Caritas.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przeprowadzane są zbiórki żywności, dzięki którym wolontariusze PZC mogą przygotować paczki świąteczne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

O potrzebujących wsparcia Caritas nie zapomina również u progu rozpoczynającego nowego roku szkolnego. Wówczas w wielu miejscach trwają zbiórki przyborów szkolnych pod hasłem: „Z uśmiechem do szkoły”.

Okazją do charytatywnego działania jest również Dzień Chorego, z okazji którego młodzi wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas prowadzą akcję pod hasłem: „Zakochani dla chorych”. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzież na potrzeby chorych i niepełnosprawnych, a także na konieczność niesienia pomocy ludziom cierpiącym.

W diecezji realizowany jest ogólnopolski program długoterminowej pomocy „Skrzydła”, skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy. Program proponuje objęcie opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne. W roku szkolnym 2012/2013 pod opieką „Skrzydeł” znajduje się 77 uczniów.

Reklama

Od 4 lat Caritas zaprasza na obchody Dnia Dziecka. Z tej okazji organizowane są festyny rodzinne w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

W diecezji

W strukturze Caritas podstawową jednostką organizacyjną jest Parafialny Zespół Caritas (PZC). Grupy zawiązują się przy parafiach i działają na rzecz Kościoła parafialnego, w którym żyją na co dzień i najlepiej znają potrzeby i problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy ich miejscowości czy osiedli. Od początku 2012 r. PZC jeszcze bliżej związane są z parafią prawnie i organizacyjnie, korzystając z tzw. osoby prawnej parafii. Obecnie 162 PZC otaczają wsparciem potrzebujących mieszkańców swoich parafii.

Wolontariusze PZC regularnie biorą udział w rekolekcjach i szkoleniach wspomagających rozwój duchowy oraz podnoszących poziom ich pracy na rzecz bliźniego.

Pod szyldem zarówno Caritas diecezjalnej, jak i Parafialnych Zespołów Caritas, przy wielkim współudziale parafii, działa obecnie 46 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Są to zarówno świetlice, świetlicowe oddziały przedszkolne, jak i kluby młodzieżowe. Część z nich ma status placówki specjalistycznej, Środowiskowej Sekcji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Pomoc”.

W październiku 2004 r. powstało Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które organizuje szkolenia dla młodzieży, pośredniczy w pracy wolontarystycznej nie tylko w Caritas, ale także w innych organizacjach oraz prowadzi akcję wakacyjną pod hasłem: „Wolontariusze dzieciom”.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zarejestrowanych jest 46 Szkolnych Kół Caritas, które skupiają ok. 2 tys. wolontariuszy.

Reklama

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej koordynuje również działalność Klubów Seniora, które działają w ramach projektu Aktywna Jesień. W ramach projektu, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem zostało objętych 700 osób. W 2013 r. odbędą się m.in. kolejne zajęcia w blokach prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych specjalistów, warsztaty z języka angielskiego oraz II Pielgrzymka Nordic Walkerów, która odbędzie się 18 maja. Jej trasa będzie przebiegać od Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu do figury Chrystusa Króla w Świebodzinie.

Z inicjatywy Caritas diecezjalnej i Stowarzyszenia im. Brata Krystyna co roku przyznawana jest nagroda Biskupa Diecezjalnego „Człowiek Człowiekowi”. Wyróżnienie przyznawane jest od 1999 r. osobom, które swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.

W 2011 r. swoją działalność rozpoczęła Fundacja „Misericordia”. Obecnie prowadzi w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej trzy dzieła - sklep charytatywny w Zielonej Górze, kawiarnię w Paradyżu oraz wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Fundacja powołana została decyzją Zarządu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zgodnie ze statutem do zadań tej fundacji należy przede wszystkim materialne wspieranie Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w jej działalności statutowej oraz szerzenie idei charytatywności i dobroczynności w społeczeństwie.

Jednym z pierwszych dzieł zainicjowanych przez Caritas był Magazyn Pomocy Rzeczowej i Żywnościowej. Dziś w diecezji działają dwa takie magazyny - w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, które m.in. zajmują się pozyskiwaniem sprzętów i odzieży w dobrym stanie oraz żywności od osób fizycznych, firm i instytucji publicznych oraz koordynowaniem przekazywania żywności w ramach programu PEAD.

Reklama

W swojej działalności Caritas diecezjalna wykorzystuje od niedawna „fundraising” - metodę porządkującą pozyskiwanie funduszy poprzez planowe i skuteczne działania i współpracę z darczyńcami.

W styczniu 2005 r. Caritas diecezjalna otrzymała status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 1% podatku dochodowego przekazywany na rzecz Caritas diecezjalnej wspomaga działania organizacji.

2013-04-05 14:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jubileusz 25-lecia Caritas

Niedziela szczecińsko-kamieńska 37/2015, str. 1, 4-5

[ TEMATY ]

Caritas

Archiwum Caritas

Jubileuszowa pielgrzymka szczecińska Caritas do Rzymu

Jubileuszowa pielgrzymka szczecińska Caritas do Rzymu

Posługa Kościoła jako wspólnoty wierzących ma wielowarstwowy wymiar. Pośród wielu ważnych aspektów znajduje się także działalność charytatywna, która ma przynieść szeroko pojętą pomoc wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Najbardziej wyrazistym przejawem tej pełnej pokory i miłości służby jest praca Caritas, a szczególnie jego parafialnych zespołów, w tym ogromnej rzeszy wolontariuszy. Obecny rok naznaczony jest pięknym jubileuszem 25-lecia działalności Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Główne uroczystości odbyły się 12 września. Pragniemy przybliżyć sobie zasadnicze wyznaczniki tej tak ważnej i istotnej posługi pełnionej wobec cierpiących, biednych, zagubionych i potrzebujących pomocy.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Karol Porwich/Niedziela

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Trwają przygotowania do Areny Młodych 2023

2023-02-04 15:00

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

Trwają przygotowania do tegorocznej Areny Młodych. Wczoraj i dziś w przed południem w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie dla katechetów - świeckich i duchownych - którzy włączeni są w tegoroczne diecezjalne rekolekcje dla młodych szkół średnich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję